Monday, August 28, 2017

Phurai Bhairabi

Phurai Bhairobi

Lakkhan rekha tene rekhey Akrityim prem banchey sanghate sanghate, ni:sangatai jarjarito hoye. Je kotha bolar kotha,bolahoy na din sesh hoy bhupalir soor niye hridoy raktakto. surjaster por tomar shunyata digonto prosharee. je kotha shonar kotha shona hoy na raat sesh hoy phoorai bhairabi Marmarito gunjon sukhonidra jai biroho benchey thakey ashaprodo hoye abeg benchey thakey apashriyoman sughandhi bayur moto. Aboseshe mrityu asey. Mritader majhkhaney Mrita hoye benchey thaka Poritripto hoye. Amiya Chatterjee

No comments:

Post a Comment